leverings voorwaarden. terug

Algemene Verkoopvoorwaarden van Kantoor- en Schoolinstallaties Dols B.V., handelend onder
de naam Dols Kantoorefficiency en Projectinrichting, gevestigd te 6136 GV Sittard aan de Dr.
Nolenslaan 112; Handelsregisternummer 10.927.
Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht op 8 november 1994
onder nummer 765/94.

Artikel 1 – Algemeen

a. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle
aanbiedingen van en overeenkomsten met Kantoor- en Schoolinstallaties Dols B.V.,
handelend onder de naam Dols Kantoorefficiency en Projectinrichting, nader te noemen
Dols, en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen. Onder 'afnemer' wordt verstaan de
wederpartij van Dols bij aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen.
b. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken bij uitdrukkelijk schriftelijk beding,
dat zijdens Dols is ondertekend door de directie. Een zodanig beding geldt slechts voor de
overeenkomst waarbij het is gemaakt.
c. Indien één of meer bepalingen in een overeenkomst tussen Dols en afnemer niet of niet
geheel rechtsgeldig blijken, treden daarvoor passende regelingen in de plaats die de
bedoeling van partijen en het nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve
wijze zo dicht mogelijk benaderen.
De overige bepalingen blijven volledig in stand.

Artikel 2 - Aanbieding en Overeenkomst

a. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is
vermeld.
b. Dols is pas gebonden wanneer hij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of tot uitvoering
daarvan is overgegaan.
c. Indien Dols een schriftelijke opdrachtbevestiging aan afnemer zendt, is afnemer daaraan
gebonden, tenzij hij binnen 5 dagen na verzending van de bevestiging en vóór de levering
schriftelijk tegen de inhoud van de bevestiging bezwaar heeft gemaakt. Acceptatie van
een levering bindt afnemer altijd.

Artikel 3 – Prijs

a. De aangeboden en overeengekomen prijzen gelden netto contant en zijn exclusief
omzetbelasting.
b. Prijzen in aanbiedingen gelden maximaal 30 dagen en onder voorbehoud van
prijswijzigingen.

Artikel 4 – Levertijd

a. Een door Dols opgegeven levertijd gaat in op de laatste der volgende tijdstippen:
1) de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
2) de dag van ontvangst door Dols van de door afnemer ondertekende opdrachtbevestiging
en de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden en gegevens.
3) de dag van ontvangst door Dols van hetgeen vóór de levering bij vooruitbetaling dient te
worden voldaan.
b. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt de termijn van levering bij benadering.
Het is geen fatale termijn. Dols is afhankelijk van toeleveranciers. Indien Dols de termijn
overschrijdt, heeft afnemer het recht om Dols in gebreke te stellen en hem bij
aangetekende brief te sommeren om alsnog binnen 1 maand aan zijn leveringsverplichting
te voldoen. Indien Dols deze termijn overschrijdt, is hij in gebreke.
c. Dols is niet aansprakelijk voor de uit enige overschrijding van de leverdata voortvloeiende
schade.
d. Zaken worden geacht te zijn geleverd wanneer deze ter afname aan afnemer zijn
aangeboden.

Artikel 5 – Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan elke door afnemer en/of Dols en/of toeleveranciers of
hulppersonen van Dols rakende onvoorziene omstandigheden waardoor nakoming van de
overeenkomst redelijkerwijs door partijen niet meer kan worden verlangd, althans voorzover
afnemer en/of Dols terzake geen schuld treft en voorzover deze omstandigheden de
nakoming van de overeenkomst bepaaldelijk verzwaren, bemoeilijken of verhinderen.
Betalingsonmacht bij afnemer uit welke oorzaak ook geldt niet als overmacht voor de
afnemer.
b. Bij tijdelijke overmacht -korter dan 3 maanden- worden de verplichtingen van partijen uit
de overeenkomst opgeschort voor zover deze door de overmacht worden getroffen.
Bij tijdelijke overmacht - korter dan 3 maanden- kan ieder der partijen de
overeenkomst, voor zover zij
door de overmacht wordt getroffen, ontbonden verklaren. Er vindt dan een afrekening
plaats van het
reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst op basis van de reeds geleverde zaken.

Artikel 6 - Eigendom en risico

a. De zaken zijn voor risico van de afnemer vanaf het moment van levering of, voorzover de
zaken door de afnemer niet zijn afgenomen, na het verstrijken van de levertijd.
b. De eigendom van geleverde zaken gaat eerst op afnemer over als alle leveringen en
facturen van Dols aan afnemer zijn betaald.
c. Afnemer is verplicht om alle schade van Dols te vergoeden die voortvloeit uit inbreuken op
zijn eigendomsrecht.
d. Indien afnemer met betaling in gebreke blijft, is Dols gerechtigd om alle geleverde zaken
terug te nemen. Afnemer machtigt Dols om al deze zaken op afnemers kosten te doen
retourneren. Afnemer geeft Dols of diens vertegenwoordiger toestemming om daartoe de
locatie waar de zaken staan, te betreden.

Artikel 7 - Reclames, garanties en aansprakelijkheid

a. Reclames op aantal moeten direct bij levering en reclames op kwaliteit binnen 8 dagen na
levering schriftelijk bij Dols worden ingediend. Reclames terzake van bij aflevering niet
zichtbare gebreken moeten binnen 8 dagen na ontdekking en uiterlijk binnen 3 maanden
na aflevering schriftelijk bij Dols worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijnen
vervalt iedere aanspraak van afnemer.
b. Reclames of aanspraken van de afnemer geven geen recht om de betalingen op te
schorten of tegenvorderingen te compenseren met aan Dols verschuldigde bedragen.
c. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat en afwerking en dergelijke kunnen geen grond
voor reclames opleveren.
d. Dols verleent garantie op de geleverde zaken indien en tot zover op deze zaken garantie is
gegeven en geëffectueerd door de fabrikant en de toeleverancier van Dols. Dols staat niet
in voor de geschiktheid van de zaken voor enig specifiek doel.
e. Indien Dols tekort is geschoten in de nakoming van zijn verbintenis, zal Dols alsnog goed en
volledig te presteren, naar zijn keuze door reparatie of door de geleverde zaken om te
ruilen.
f. Behoudens dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen is Dols niet aansprakelijk voor enige
schade van afnemer, behalve indien deze is ontstaan als gevolg van door afnemer te
bewijzen opzet of grove schuld van Dols.
g. In geval van aansprakelijkheid van Dols voor schade van de afnemer, is deze beperkt tot
het factuurbedrag van de betreffende levering of onderdeel daarvan, althans van het
deel dat de afnemer daarop heeft betaald. In geen geval gaat de aansprakelijkheid van
Dols jegens de afnemer verder dan de aansprakelijkheid van de fabrikant/leverancier
jegens Dols.
Dols is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals onder meer bedrijfsschade, winstderving
en schade, voortvloeiend uit een aanspraak van derden jegens afnemer. Afnemer
vrijwaart Dols voor alle aanspraken van derden terzake van door Dols geleverde zaken
waardoor die derden schade mochten lijden.
h. Ieder recht van de afnemer tot het vorderen van schadevergoeding vervalt indien die
vordering niet uiterlijk binnen een maand na het constateren van de schade-oorzaak
schriftelijk aan Dols is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen 6 maanden na dat tijdstip
in rechte aanhangig is gemaakt.
i. Voor producten die gekocht zijn via onze webshop  heeft de koper recht op een zichttermijn van zeven werkdagen.
Binnen deze periode mag hij of zij het product zonder verdere verplichtingen terugsturen.
Dols BV zal dan de aankoopprijs retourneren.

Artikel 8 - Facturering en betaling

a. De afnemer dient de koopprijs te betalen bij de levering. Indien betaling op factuur is
overeengekomen, dient afnemer deze factuur te betalen uiterlijk binnen 14 dagen na
factuurdatum. Dols heeft het recht om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten,
tot het moment waarop de betalingen waartoe hij is gerechtigd, door hem zijn ontvangen.
b. Alle betalingen dienen plaats te vinden zonder recht van opschorting of compensatie.
c. Indien afnemer niet binnen de betalingstermijn betaalt, is de afnemer van rechtswege in
verzuim en heeft Dols zonder enige sommatie of ingebrekestelling vanaf de vervaldag
recht op vertragingsrente van 1½% per maand, onverminderd zijn verder toekomende
rechten ter zake.
d. Alle kosten, waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke interne en externe
incassokosten, deurwaarderskosten, advocaatkosten en andere kosten, die Dols maakt in
verband met enige tekortkoming door de afnemer in de nakoming van enige wettelijke of
contractuele verplichting van de afnemer en/of in verband met het afweren van een
onterechte aanspraak van de afnemer jegens Dols en/of in enig ander verband met de
rechtsverhouding tussen de afnemer en Dols, komen voor rekening van de afnemer. Als
bewijs voor door Dols gemaakte externe kosten is het overleggen van een kopie der
rekeningen voldoende.
De buitengerechtelijke kosten bedragen in geval van een geldvordering tenminste 15 %
van het bedrag dat de afnemer verschuldigd is, met een minimum van ƒ 250,00.
Hieromtrent hoeft geen bewijs te worden geleverd.
Indien terzake van proceskosten een veroordeling door de rechter wordt uitgesproken,
komt deze niet in de plaats van de hiervoor in dit artikel genoemde kosten maar strekt deze
veroordeling in mindering op deze kosten.
e. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle
verschuldigde kosten en renten en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen die
het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op
een latere factuur.
f. Bij gerede twijfel over de nakoming door de afnemer of over zijn kredietwaardigheid, heeft
Dols het recht om vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling te verlangen. Indien de
afnemer dit weigert of daartoe niet in staat is, heeft Dols het recht de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de geleverde, nog niet betaalde zaken terug te
nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
g. De administratie van Dols levert tegenover afnemer volledig bewijs op van diens
betalingsverplichtingen jegens Dols, behoudens tegenbewijs.
h. Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit
de met Dols gesloten overeenkomst voortvloeit, voldoet, en in geval van zijn faillissement,
surséance van betaling, boedelafstand, ondercuratelestelling, beslaglegging, stillegging of
liquidatie van zijn bedrijf, wordt afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Dols is
dan naar keuze gerechtigd om zonder enige verplichting tot schadevergoeding en
onverminderd verder aan Dols toekomende rechten, de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren dan wel de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten. Een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is daartoe
niet vereist. In die gevallen zijn alle vorderingen van Dols op afnemer direct opeisbaar en
heeft Dols recht op onmiddellijke voldoening van zijn vorderingen.

Artikel 9 - Toepasselijk recht en geschillen

a. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende
verbintenissen waarbij Dols partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
ongeacht de vraag waar deze verbintenissen worden uitgevoerd.
b, Alle geschillen, voortvloeiend uit aanbiedingen van of overeenkomsten met Dols of de
daaruit voortvloeiende verbintenissen, dienen te worden beslecht door de Rechtbank
Maastricht, tenzij Dols de voorkeur geeft aan de volgens de wet bevoegde rechter of het
een geschil betreft dat beslecht dient te worden door de Kantonrechter.

INHOUD WINKELWAGEN
SNEL BESTELLEN
Code Aantal
KLANTEN INLOG